Link til Kolonihaveforbundet og herunder Sydøstjyllands Kreds

Via nedenstående link finder du information om både Kolonihaveforbundet og Sydøstjyllands Kreds, samt de øvrige kredse.

https://kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/find-din-kreds/

Nyhedsbrev maj 2020 Sydøstjyllands Kreds

http://www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk/ 

Så er der tid til lidt nyt fra Sydøstjyllands Kolonihave Kreds Nyhedsbrevet udsendes til formænd og kasserer i alle haveselskaber samt til de valgte kredsrepræsentanter. Kredsbestyrelsen vil gerne opfordre til at man hænger opslaget op i f. eks fælles opslagstavler/ligger det på hjemmeside, således alle havekolonister har mulighed for at læse nyhedsbrevet.

I bliver helt sikker fyldt med informationer fra alle foreninger, myndigheder, staten, kommuner og Mette – så nu kommer der så også lige et lille nyhedsbrev herfra Sydøstjyllands Kreds.
Det er som sådan ikke fordi der er nogle store nyheder – og dette skyldes jo at vi alle står i en Coronasituation i hele Danmark – denne situation gør jo at vi alle er gået i dvale og kun får udført og lavet de ting vi kan gøre pr. telefon og pr. mail. Mange opgaver er indtil videre sat på ”stand-by”. De fleste af vores foreninger har udsat deres ordinære generalforsamlinger – i vores kreds var der 2 foreninger der nåede at afholde generalforsamling inden Danmark blev lukket ned. Dette betyder i praksis at alle nuværende bestyrelser fortsætter indtil der kan afholdes generalforsamling. Som situationen ser ud på nuværende tidspunkt, ser det ud som om at generalforsamlinger først kan afvikles engang til september måned. Nogle meget små foreninger får måske mulighed for at afvikle generalforsamling hvis forsamlingsforbudets person antal måske forhøjes. Nogle få foreninger står dog med et akut nødproblem, fordi bestyrelser, formand og kasserer vælger at gå ud af bestyrelsen. I sådan en situation er der fra Kolonihaveforbundet meldt ud at det er tilladt at afholde en digital nød generalforsamling – men kun med det ene punkt på dagsorden at få valgt nye til bestyrelsen, således at foreningen kan køre uhindret videre.

Af andre emner der indtil videre bliver udskudt eller måske slet ikke bliver afviklet i år - er den årlige havepræmiering. På nuværende tidspunkt er der meldt ud fra Kolonihaveforbundet, at hvis man ønsker at afholde præmietildeling i år, vil dette også først kunne lade sig gøre engang til august/september. For vores kreds vedkommende har vi endnu ikke taget beslutning om vi afvikler præmietildeling i år, dette kommer på næste bestyrelsesmøde.

Og så lige lidt om bestyrelsesmøder…. Vores kreds har ikke afholdt bestyrelsesmøde siden nedlukning i Danmark, fordi vi er 12 personer i bestyrelsen, så dette er heller ikke tilladt. Men vi ligger ikke på den ”lade” side, telefon og mail bliver benyttet. Jeg har talt utroligt meget i tlf. i denne periode – vi konfererer gennem telefonen og finder en løsning. Af praktiske opgaver er vi også både mærket af corona situationen og ligeså at vi skal følge reglerne udstukket af sundhedsmyndighederne. Dette betyder at vi ikke kan tvinge nogle af vores tillidsvalgte folk, bl.a. vurderingsfolk, til at udføre disse opgaver. Hvis vurderingspersonen godt vil deltage i vurderinger, skal det ske efter udstukne regler om både kontakt og afstandsregler – så tag godt imod de personer der kommer ud og vurdere og ret ind efter de regler de kan arbejde under.

Kredsens årlige havevandring, hvor vi besøger en af vores tilknyttede haveforeninger, må vi desværre også aflyse. Ja intet er som det plejer, verdenen har ændret sig, vi ændrer os – men vi har dog stadig glæden ved vores grønne oaser.

Dette er et specielt nyhedsbrev, ikke særlig positivt, men jeg håber i alle nyder jeres haver. Vi kan stadig godt hilse på og tale med naboen over hækken, nyde vejret, blomsterne og fuglefløjt.

Pas rigtig godt på hinanden, alle sammen. Det var nyhederne for denne gang, fortsat rigtig god sommer til alle.

P.K.V Anni

Nyhedsbrev juni 2019 Sydøstjyllands Kreds

Havesæsonen er i fuldt flor og det er tid for lidt nyheder fra Sydøstjyllands Kreds. Kredsen har kun mulighed for at tilsende nyhedsbrevet til de valgte kredsrepræsentanter, men da nyhederne er for alle vores kolonister, opfordres der til at i sørger for at nyhedsbrevet bliver enten videregivet til jeres have lejere, ophængt i opslagstavlen, indsat på jeres egen hjemmeside eller lignende – således information når ud til alle.

Det har været et år – hvor der har været en del nye tiltag, kongres, ekstraordinært repræsentantskabsmøde, ja et begivenhedsrigt år.

Jeg vil starte med at berette lidt om persondatalovgivningen, som er en ny lov der trådte i kraft maj 2018, egentlig nogle år før endda, men der blev publiceret at fra maj 2018 ville man påbegynde at tjekke om alle virksomheder, foreninger mm fulgte reglerne i persondatalovgivningen. Fra Hovedforbundet blev der udarbejdet et sæt standardregler/dokumenter som enhver forening skal udfylde med egne procedurer – reglerne skal jo selvfølgelig overholde lovgivningen. Sydøstjyllands Kreds valgte at gennemføre en del kurser for vores egne haveforeninger, kurser hvor vi i fællesskab fik udfyldt de dokumenter der kræves for at overholde datalovningen. Vi havde 3-4 foreninger inde ad gangen og fik afviklet dette med næsten alle foreninger og vi var også behjælpelig med at svare på spørgsmål til lovgivningen, således at en eventuel kontrol af foreningen nu kan gennemføres og også uden den trussel om de store bødeforlæg der kan udstedes hvis vi ikke opfylder lovkravene – kun én forening tog ikke imod tilbuddet, men det kan nås endnu ….. fordi vi har besluttet at vi laver et årligt opgraderingskursus for de foreninger som ønsker dette, her tænkes især på de foreninger der har fået nye ind i bestyrelsen. Nærmere instruks bliver udsendt herom på et senere tidspunkt. 

2018 var også et kongres år. Kongressen blev afholdt i september måned - som sædvanligt med mange – både nye og ændringsforslag til vores lovgivning og daglige drift af vores kolonihaveforeninger. Et punkt der var på kongressen, var et forslag om at etablere et internt ankenævn i kolonihaveregi. Et forslag der fremkom på kongres 2015 og om at der skulle udarbejdes et grundlag for, hvordan sådan et ankenævn skulle fungere i praksis. Der havde været et udvalg der har lavet et godt udkast gennem de 3 år og næsten alle var for at dette skulle stemmes ind – men forslaget faldt – og kun med 1 stemme imod (procentmæssigt).

Rigtig mange havde set frem til at få etableret dette interne ankenævn – da det kan være en stor hjælp for alle bestyrelser i hverdagen- det er jo ikke nogen hemmelighed, at rigtig mange bestyrelser bruger rigtig megen tid på at afhjælpe interne uoverensstemmelser ude i foreningerne og lige her kunne et internt ankenævn have været en stor hjælp for både foreninger og de enkelte have lejere.

Derudover blev der også stemt om nogle ændringer i vurderingssystemet og her skal nævnes at der blev vedtaget at der for eftertiden er mulighed for at enten haveforeninger eller kredse får mulighed for at udpege folk til vurderingsbrug. Lige til dette emne har der været nogle foreninger der har misforstået denne nye mulighed. Kort fortalt – så har Sydøstjyllands Kreds været administrator på vurderinger i vores kreds siden opstart i 2015, det blev vedtaget på daværende tidspunkt, så for vores kreds har det ikke nogen effekt eller ændring, vi kører videre som vi har gjort de sidste 4 år. 

Eneste ændring er at der nu er mulighed for at udpege vurderingsfolk ude i haveforeningerne, de behøves ikke vælges på generalforsamlingen. Og det ser vi som et godt tiltag, da det giver mulighed for at få folk med i vurderingsudvalget som har viden om byggeri, hvilket er et stort plus hvis man ønsker at være vurderingsmand. 

På kongressen blev der også besluttet at der skal laves et oplæg til et organisationsudvalg – et udvalg der skal kigge på processerne og struktur ud i alle led i Hovedforbundet – dette oplæg skal så på kongres 2021 og vil evt. blive stemt ind. Et udførligt referat fra kongressen 2018 findes i vores haveblad fra november 2018, hvis man er interesseret i flere detaljer, så læs referatet fra kongressen i denne udgave af havebladet.

År 2018 sluttede også med en udmeldelse om at vi skulle stige i kontingent – et emne der virkelig kan sætte sindene i kog. Forbundet har igennem nogle år været igennem en del ændringer, bl.a. på især IT-området. Dette har voldt forbundet enorme udfordringer og her er der brugt en del penge af vores kontingentpenge, og desværre også været en nødvendighed at bruge mere end beregnet, fordi IT-systemerne både skulle fornyes eller opgraderes. Derudover har forbundet fået ansat nogle flere medarbejdere, idet der sker en stor stigning i henvendelser fra alle - kredse, haveforeninger, private have lejere – henvendelser der skal besvares, ydes rådgivning til osv. Flere medarbejdere betyder også en udvidelse af kontor lejemålet – derfor var en kontingentstigning uundgåelig. Hovedbestyrelsen har arbejdet med ovenstående for at afklare både bagud rettet men og fremad rettet. Her kom Hovedbestyrelsen frem til at 38,00 kr. i stigning var uundgåelig og at de sidste 12,00 kr. op til i alt 50,00kr i stigning skulle være en sikkerhedsstigning, der kun må benyttes og frigives af Hovedbestyrelsen.

Og for lige at afslutte dette kapitel, så kan nævnes at Hovedbestyrelsen allerede har brugt lidt af ”sikkerhedsbeløbet”, idet vi i januar 2019 blev præsenteret for at borgmestre og politikere i Storkøbenhavn og nabokommuner hertil, havde gang i et ønske om at ændre kolonihaveloven. 

En betydelig ændring på bl.a. af varighedsprincippet ved lejemål (typisk 25 års sikkerhed i lejemålet) – her ønsker politikerne mulighed for at - enten flytte eller endnu værre at nedlægge kolonihaver – fordi de ligger i vejen for deres byfornyelse…….… - der blev hastevedtaget at her var vi nødt til at hyre professionelle konsulent/korridorfolk til at hjælpe os med – fordi hvis loven laves om, så gælder det jo ikke kun i Storkøbenhavn, nej det vil gælde hele Danmark, altså os alle sammen.

Konsulentbureauet har stået for kontakten til politikere både i folketinget og ude hos borgmestrene og en del af jer har nok været med til nogle af de politikermøder der har været afholdt rundt i hele landet i. Vi har prøvet at påvirke alle politikerne til at tale vores sag i kolonihaveregi. Det var både en info om den politiske situation men også en forklaring på at der altså allerede er brugt lidt af rådighedspuljen i Kolonihaveforbundet. Det er jo en sådan situation der opstår nu og her og som der ikke var forudset – og her er det ok at bruge lidt af vores midler for at vi forhåbentlig kan være med til at sikre vores fremtid for vores haveforeninger. Meldinger om de allerede afholdte politikermøder har lydt på positive tilkendegivelser – men et er hvad der siges, noget andet er hvad der kommer til at ske. Jeg krydser alle mine fingre……. 

Nå ja – så var der også lige vejret i 2018 – en sommer vi nok ikke lige glemmer – håber alle jeres haver, planter og afgrøder klarede tørken.

Nu er 2019 så godt i gang, Kredsen er lidt forsinket pga. den situation der opstod ifm. med afgang og senere tilgang af mig som formand. Jeg vil gerne takke for den utrolig store opbakning jeg har modtaget – det gør at jeg igen har lyst til at give den en skalle i vores Kreds, men samtidig vil jeg også gerne undskylde den polemik det har givet, det er en situation jeg godt har kunnet undvære. 

Men som nævnt – så har det medført at vi er lidt bagud med nogle opgaver, bla. den årlige have-præmiering. Der er i skrivende stund udsendt meddelelse til alle haveforeninger om at tilmelde sig, men de sædvanlige datoer for gennemgang af udtage haver, uddeling af præmier osv. bliver nok ikke som de plejer at være – men det får i nærmere besked på fra Nanna. Nanna er en af de nye i kredsbestyrelsen og hun har stor lyst til at være på projekt ”Havepræmiering” samt andre haveprojekter, ture og lignende – så hende vil i høre mere fra. Til info så kommer der også i år den årlige havevandring – dette vil foregå i Hf Sandagergaard i Vejle, men dette får i også nærmere besked om på et senere tidspunkt. Karina er også en af de nye – Karina kender de fleste nok allerede, idet Karina har været med i vurdering gennem et par år samt hun også er blevet instruktør til vores vurderingskurser. Derfor har Karina fået administrativt ansvar for vurdering, så hende vil i også høre mere fra.

Siden kredsopstart i 2015 er der kommet masser af administrativt arbejde til, arbejde der skal udføres, derfor var der på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde et ønske om at der skulle flere arbejdskræfter ind i bestyrelsen, fordi min grænse for det administrative arbejde var langt oversteget, jeg har simpelthen brug for administrativ hjælp. Vi har også i bestyrelsen sagt goddag og velkommen til flere nye - Benny, Gitte, Allan og Karsten. Vi har lige afholdt vores første bestyrelsesmøde og lovet hinanden at vi vil gøre alt for at få en god bestyrelse med et godt samarbejde og som skrevet, der er nok af arbejde at tage fat på.

Når man læser ovenstående – så ved jeg godt at rigtig mange sidder og tænker – at der er noget jeg gerne vil have belyst lidt nærmere, udviklingen går hurtigt, der sker hele tiden ændringer og ny lovgivning kommer til. Alle er velkomne til at ringe til mig og jeg skal gerne give yderligere informationer til jer, eneste jeg gerne vil be´ om er – at det sker i min telefontid. 

Telefontid står på forsiden af Kredsens hjemmeside – og når så lige vi nævner hjemmesiden, ja så er der også masser af oplysninger, info og links på vores hjemmeside, kig ind på denne side. 

Så brug hjemmesiden, skriv en mail eller ring – kig på hjemmesiden og i vil finde info om telefontid mm. (i får lige et link til hjemmesiden og når jeg ikke skriver telefon mm nu og her – så er det fordi jeg gerne vil lokke jer ind og se vores hjemmeside – den er nemlig spækket med masser af oplysninger til alle jer have lejere). 

 

 

 

 

 

Det var nyhederne for denne gang, fortsat rigtig god sommer til alle.

 

P.K.V

Anni

Sydøstjyllands kreds,

Nyhedsbrev juni 2019​                 ​- 1 -