Ordensregler

Ordensregler vedtaget på generalforsamling juni 2020

Følgende bestemmelser er begrundet ved, at vi er en forening og derfor er lejere forpligtiget til at medvirke ved fællesarbejde med renhold og vedligeholdelse af veje, stier, fællestoilet og andre arealer, der ifølge lejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles øvrige faciliteter, for at vi som helhed kan være her og få et godt samarbejde og hermed glæde ved at være i Strandlyst.

Lejer er forpligtiget til at vedligeholde haven efter foreningens regler, samt vejen uden for egen have.

Enhver forandring af nuværende byggeri, opførsel af skure/legehuse/drivhuse eller andet byggeri på grunden, herunder el og vandinstallation, solfanger, aircondition samt installation af brændeovne, må ikke foretages uden tilladelse fra bestyrelsen.

Dette gælder også ændring/nyplantning af hæk.

På generalforsamlingen i marts 2018, er der besluttet, at der fremover kun må plantes Liguster i forbindelse med nyplantning af hæk!

Der skal plantes hele sider af havelodden, for eksempel mod vej, eller mellem havelodderne.

Bestyrelsen anbefaler, at havelågen er låst, når man ikke er ihaven.

Øvrige regler

1. Overnatning/beboelse er tilladt i tidsrummet mellem 1. april og 1. november. Derudover kun på helligdage.

2. Havelejeren har pligt til at holde haven ryddelig. Dåser og andet affald skal fjernes jævnligt (må ikke kunne ses fra vejene).

3. Hækkene må højest være 160 cm ud mod vejen fra vejsiden. Imellem haverne må hækkene max være 160 cm på højeste sted. Er der imellem haverne forskel på jordniveauet ved hækkene, er det haven med det højeste niveau, der skal klippe toppen.

4. Havelejerne skal holde højt græs/ukrudt væk fra hækkene. Hækken skal holdes i en bredde på mellem 30 og 40 cm. Plæner skal i vækstperioden klippes minimum 2 gange om måneden.

5. Hækklipning skal foretages 2 gange årligt, 1 gang i juni og 1 gang i september.

6. Ved nyplantning af træer må der kun plantes i den havehalvdel, der er fjernest fra vej/låge. Ingen træer må i udvokset stand være højere end 350 cm.

7. Motordrevne havemaskiner, uanset driftsform, må bruges alle dage. Undtaget herfra er fra og med uge 20 til og med uge 35, hvor der kun må bruges maskiner frem til kl.15.00 på lørdage, samt på søn- og helligdage mellem kl. 12.00 og 15.00.

8. Kæledyr, såsom hund og kat, er tilladt, øvrige kæledyr kun med bestyrelsens tilladelse. Hunde skal føres i snor og katte må ikke efterlades uden opsyn.

9. Bistader kan etableres med bestyrelsens tilladelse, der også godkender placering. Havelejeren skal være medlem af Danmarks Biavlerforening eller en lokal biavlerforening.

10. Observerer man skadedyr såsom rotter, mosegrise mm., skal Horsens Kommune straks kontaktes med henblik på bekæmpelse.

11. Enhver form for afbrænding af affald mm er forbudt.  

12. Der kan etableres en lille grillplads i haven, hvor der skal anvendes rent træ eller trækul. Endvidere kan der tillades Sankt Hans-bål i forbindelse med fællesaktivitet i foreningen.

13. Haveaffald må ikke bortkastes på vore skrænter, men skal enten komposteres i egen have eller afleveres på kommunens komposteringsplads. Øvrigt affald afleveres på genbrugspladsen.

14. Foreningens affaldsordning ved nr. 26A skal anvendes efter de udleverede forskrifter.

15. Brændeovne kan installeres. Se foreningens hjemmeside vedrørende installation.

16. Parkeringsplads. Der kan, efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen, etableres parkeringsplads til en almindelig personvogn samt en enkeltakslet trailer på højest 2,5 m længde. Pladsen skal have samme hæk som haven og må ikke være overdækket.

17. Parkering samt gæsteparkering, skal foregå på stamvejen langs Forum Horsens – på den sydlige side. Parkering på havevejene samt vendepladser er ikke tilladt.

18. Havelejerne har pligt til at holde sig orienteret ved hjælp af opslagstavlen ved nr. 26A. Derudover udsendes nyheder på mail samt hjemmeside.

19. Nærværende ordensregler er vedtaget på ordinær generalforsamling juni 2020, men kan til enhver tid ændres/tilføjes på en generalforsamling med simpelt flertal blandt fremmødte.

20. Nybyggeri skal overholdes i henhold til Kredsens byggeregler. Se foreningens hjemmeside vedr. disse regler.
Bestyrelsen har pligt til at anmelde ulovligt byggeri.

21. De opsatte regler/vejledninger i og udenfor toiletbygningen skal følges.

Manglende overholdelse af ovenstående bødesættes som følger:

Bødetakst ved for sen indbetaling af pengeydelser til foreningen: kr. 300.  

Udeblivelse fra fællesarbejde uden lovlig grund: kr. 300.

Udeblivelse fra fremmøde ved vandåbning og lukning: kr. 300.

Bødetakst for overtrædelse af øvrige ordensregler: kr. 300.

Vedrørende fællesarbejde og vandåbning/lukning accepteres afbud med lovlig grund. Ved vandåbning/lukning skal der træffes aftale med enten en nabo eller en fra bestyrelsen. Hus og havelåge skal være åben.

Ovenstående ordensregler skal fremadrettet gennemgås med nye lejere i haveforeningen.

Således vedtaget på Haveforeningens ordinære generalforsamling den 18. juni 2020.

Bestyrelsen for Strandlyst.

Del siden