Skip to main content Skip to footer

Ordensregler vedtaget på generalforsamling

Følgende bestemmelser er begrundet ved, at vi er en forening og derfor er lejere forpligtiget til at medvirke ved fællesarbejde med renhold og vedligeholdelse af veje, stier, fællestoilet og andre arealer, der ifølge lejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles øvrige faciliteter, for at vi som helhed kan være her og få et godt samarbejde og hermed glæde ved at være i Strandlyst.

Lejer er forpligtiget til at vedligeholde haven efter foreningens regler, samt vejen uden for egen have.

Enhver forandring af nuværende byggeri, opførsel af skure/legehuse/drivhuse eller andet byggeri på grunden, herunder el og vandinstallation, solfanger, aircondition samt installation af brændeovne, må ikke foretages uden tilladelse fra bestyrelsen.

Dette gælder også ændring/nyplantning af hæk.

På generalforsamlingen i marts 2018, er der besluttet, at der fremover kun må plantes Liguster i forbindelse med nyplantning af hæk!

Der skal plantes hele sider af havelodden, for eksempel mod vej, eller mellem havelodderne.

Bestyrelsen anbefaler, at havelågen er låst, når man ikke er i haven.

Øvrige regler:

 1. Overnatning/beboelse er tilladt i tidsrummet mellem 1. april og 1. november. Derudover kun på helligdage.
 2. Havelejeren har pligt til at holde haven ryddelig. Dåser og andet affald skal fjernes jævnligt (må ikke kunne ses fra vejene).
 3. Hækkene må højest være 160 cm ud mod vejen fra vejsiden. Imellem haverne må hækkene max være 160 cm på højeste sted. Er der imellem haverne forskel på jordniveauet ved hækkene, er det haven med det højeste niveau, der skal klippe toppen.
 4. Havelejerne skal holde højt græs/ukrudt væk fra hækkene. Hækken skal holdes i en bredde på mellem 30 og 40 cm. Plæner skal i vækstperioden klippes minimum 2 gange om måneden.
 5. Hækklipning skal foretages 2 gange årligt, 1 gang i juni og 1 gang i september.
 6. Ved nyplantning af træer må der kun plantes i den havehalvdel, der er fjernest fra vej/låge. Ingen træer må i udvokset stand være højere end 350 cm.
 7. Motordrevne havemaskiner, uanset driftsform, må bruges alle dage. Undtaget herfra er fra og med uge 20 til og med uge 35, hvor der kun må bruges maskiner frem til kl.15.00 på lørdage, samt på søn- og helligdage mellem kl. 12.00 og 15.00.
 8. Kæledyr, såsom hund og kat, er tilladt, øvrige kæledyr kun med bestyrelsens tilladelse. Hunde skal føres i snor og katte må ikke efterlades uden opsyn.
 9. Bistader kan etableres med bestyrelsens tilladelse, der også godkender placering. Havelejeren skal være medlem af Danmarks Biavlerforening eller en lokal biavlerforening.
 10. Observerer man skadedyr såsom rotter, mosegrise mm., skal Horsens Kommune straks kontaktes med henblik på bekæmpelse.
 11. Enhver form for afbrænding af affald mm er forbudt.
 12. Der kan etableres en lille grillplads i haven, hvor der skal anvendes rent træ eller trækul. Endvidere kan der tillades Sankt Hans-bål i forbindelse med fællesaktivitet i foreningen.
 13. Haveaffald må ikke bortkastes på vore skrænter, men skal enten komposteres i egen have eller afleveres på kommunens komposteringsplads. Øvrigt affald afleveres på genbrugspladsen.
 14. Foreningens affaldsordning ved nr. 26A skal anvendes efter de udleverede forskrifter.
 15. Brændeovne kan installeres. Se foreningens hjemmeside vedrørende installation.
 16. Parkeringsplads. Der kan, efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen, etableres parkeringsplads til en almindelig personvogn samt en enkeltakslet trailer på højest 2,5 m længde. Pladsen skal have samme hæk som haven og må ikke være overdækket.
 17. Parkering samt gæsteparkering, skal foregå på stamvejen langs Forum Horsens – på den sydlige side. Parkering på havevejene samt vendepladser er ikke tilladt.
 18. Havelejerne har pligt til at holde sig orienteret ved hjælp af opslagstavlen ved nr. 26A. Derudover udsendes nyheder på mail samt hjemmeside.
 19. Nærværende ordensregler er vedtaget på ordinær generalforsamling juni 2020, men kan til enhver tid ændres/tilføjes på en generalforsamling med simpelt flertal blandt fremmødte.
 20. Nybyggeri skal overholdes i henhold til Kredsens byggeregler. Se foreningens hjemmeside vedr. disse regler. Bestyrelsen har pligt til at anmelde ulovligt byggeri.
 21. De opsatte regler/vejledninger i og udenfor toiletbygningen skal følges.

Manglende overholdelse af ovenstående bødesættes som følger:

Bødetakst ved for sen indbetaling af pengeydelser til foreningen: kr. 300.  

Afbud til fællesarbejde: kr. 150.

Manglende afbud til fællesarbejde: kr. 300.

Udeblivelse uden afbud til fremmøde ved vandåbning og lukning: kr. 300.

Bødetakst for overtrædelse af øvrige ordensregler: kr. 300.

Ved afbud til vandåbning/lukning skal der træffes aftale med enten en nabo eller en fra bestyrelsen. Hus og havelåge skal være åben.

Ovenstående ordensregler skal fremadrettet gennemgås med nye lejere i haveforeningen.

Således vedtaget på Haveforeningens ordinære generalforsamling marts 2024.

Bestyrelsen for Strandlyst.

Byggeregler

Der findes 3 dokumenter vedrørende byggeregler:

 • Byggeregler
 • Byggedetaljer
 • Ansøgning om byggetilladelse

Du finder dokumenterne i vores download sektion her >>

Flagregler

 • laget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved særlige festlige lejligheder er belyst. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for "Fanden".
 • Flag hejses og hales langsomt. Vær opmærksom på, at få flaget helt til tops.
 • Et flag bør ikke røre jorden.
 • Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.
 • En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst, sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være oppe. Man kan også anvende en Dannebrogsstander, der er kortere og bredere end en almindelig vimpel.
 • Når flaget er slidt og skal kasseres, siger man, at det skal brændes. Dette er dog ikke altid muligt. Man bør derfor blot pakke det ind og lægge det i skraldespanden. Det vil jo herefter blive brændt på forbrændingsanstalt.
 • Flagets højde må stå i passende forhold til flagstangens højde. Efter den udviklede praksis skal standerliget (højden på flaget) være 1/5 af flagstangens højde, såfremt stangen står frit på jorden. Hvis stangen sidder på tag og væg må flagets størrelse bero på et skøn. På skråtstillede stænger kan en tommelfingerregel være, at standerliget er ca. 1/3 af stangens længde.
 • Dannebrogs proportioner: 3: 1: 4,5 +0,75 til slid, (Forordning af 11.7. 1748)
 • Stormflag kan anvendes ved stærk blæst eller storm på flagdage. Stormflaget er mindre end det sædvanlige flag, helt ned til ½ størrelse.
 • Bruges Dannebrog til dekoration på f.eks. en væg, skal de kvadratiske felter vende opad.
 • Anvendes Dannebrog på en kiste, skal de kvadratiske felter ligge over kistens hovedende.
 • Dannebrog bør aldrig anvendes som dug, sengetæppe eller til lignende formål.

Flagning på halv stang

Når man flager på halv stang, skal flaget først hejses helt til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder. Herefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte.

Ved begravelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang, når begravelsen er overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang.

Flagning med udenlandske flag

Man har lov til at flage med de nordiske landes flag, med EU- og FN-flaget uden særlig tilladelse fra politiet. Men Dannebrog skal altid hejses ved siden af eller på samme stang.